Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası

 

LİKİT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“LİKİT KİMYA”) olarak sadece gerçek kişilere ait herhangi bir şekilde edindiğimiz her türlü kişisel verinin korunmasını ve bu çerçevede 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamındaki gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesini kurum politikalarımızdan biri olarak benimsemiş bulunuyoruz. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası (“KVK Politikası”), LİKİT KİMYA tarafından herhangi bir şekilde toplanan kişisel verilerin kaydedilmesi, kullanılması, paylaşılması, saklanması, silinmesi ve imhası süreçleri ile bunlara ilişkin prensipler hakkında LİKİT KİMYA çalışanlarını, aday çalışanlarımızı, mevcut ve muhtemel müşterilerimizi www.likitkimya.com sitemizi kullananları, ziyaretçilerimizi ve LİKİT KİMYA ile ilişki içinde bulunan diğer gerçek kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış ve ilan edilmiştir.

 

LİKİT KİMYA,  yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir.

 

LİKİT KİMYA, kişisel verilere yetkisiz erişimi engellemek veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı kişisel verileri korumak için gerekli önlemleri almaktadır.

 

LİKİT KİMYA, herhangi bir ihlali fark ettiği anda kullanıcıları bu konuda vakit kaybetmeksizin bilgilendirir, yasalara uygun bir şekilde takibinin yapılmasına olanak tanır ve bilgilerinin güvenliğini elinden gelen en iyi şekilde sağlar.

 

 1. Kişisel Veri Tanımı

 

İşbu KVK Politikası’nda kullanılan “Kişisel Bilgiler” terimi, bir gerçek kişinin sadece kimliğini ortaya koyan, adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bilgiler olabileceği gibi; telefon numarası, motorlu taşıt plakası, TC kimlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri, sağlık bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm verileri de olabilir. Ayrıca  Kanunun 6. maddesi gereğince özel nitelikli kişisel veriler; “Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri”dir.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı

 

Kullanıcıların kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta Anayasa’nın 20. maddesi, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”, 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer kanunlar ile bağlı mevzuatta kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

 

 

LİKİT KİMYA kişisel verileri, bina ziyaretçilerinin ziyareti sırasında kendisinden,  çalışanların veya adayların işe giriş başvuru ve kabul sürecinde sağladığı belge ve bilgilerden, çalışanların özlük dosyaları için temin ettikleri belge ve bilgilerden, sigorta evraklarından, tedarikçiler ve iş ortaklarıyla yapılan sözleşmelerden, www.likitkimya.com internet sitesinden, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve yargı yerlerinden ve diğer meşru, yasal yollarla ve Kanuna uygun olarak toplamaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel Kurallar

 

LİKİT KİMYA kişisel verileri Kanun çerçevesinde ve aşağıda belirtilmiş olan temel kurallara uygun olarak işlemektedir.

 

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olması,
 2. Doğru ve güncel olması,
 3. Şeffaflık ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi,
 4. Veri azaltılması ve veri ekonomisinin sağlanması,
 5. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi,
 6. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,
 7. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Kişisel Bilgiler KVK Politikamızın parçası olan ve www.likitkimya.com internet sitemizde ilan edilmiş diğer metinlerde ve aşağıda yazılı amaçlar için kullanılacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanılmayacaktır.

 

 1. Verilen hizmetin yürütülebilmesi için zorunlu olan bilgi paylaşımları,
 2. Satın alma ve tedarikçi ilişkileri,
 3. İşe alım ve istihdam süreçleri,
 4. Şirket çalışanlarının her tür özlük işleri,
 5. İşten ayrılma sonrasındaki arşivleme faaliyetleri,
 6. İstatistiki çalışmalar,
 7. Resmi mercilerin emir, talimat ve uygulamaları,
 8. İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri,
 9. Müşteri şikayet ve taleplerinin takibi ve çözümlenmesi,
 10. Muhasebe işlemlerinin takibi,
 11. Finansal konuların takibi ve gerekli hallerde bunların yasal bildirimlere konu edilmesi,
 12. Şirket içi kontrol ve denetim çalışmaları,
 13. Bilgi güvenliği altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 14. Bina ve çevre güvenliği hizmeti verilmesine ilişkin süreçler,
 15. Şirket faaliyetlerinin iç prosedürler ve KVK Kanunu kapsamında hazırlanan politikalara uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 16. Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması,
 1. Müşteri memnuniyet faaliyetlerinin planlanması ve yönetilmesi,
 2. Şirketimizin tabi olduğu Kanunlara uyum sağlanabilmesi için.

 

 1.  Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

 

Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızasının bulunduğu durumda işlenebilir. Açık rıza olmayan hallerde kişisel veriler ancak aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenebilir:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 5. Kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Ayrıca LİKİT KİMYA olarak özel nitelikli verileri ilgili kişinin açık rızası olmadan işlemiyoruz. Ancak, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası olmaksızın da işlenebilmektedir. Bununla beraber, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise yeterli önlemlerin alınması şartıyla ve aşağıda sayılan sebeplerin varlığı halinde açık rızası alınmaksızın işlenebilmektedir:

 

 1. Kamu sağlığının korunması,
 2. Koruyucu hekimlik,
 3. Tıbbî teşhis,
 4. İşyeri hekimliği kapsamında tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 5. Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.

 

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

 

LİKİT KİMYA kişisel verileri gerek faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi gerek hukuki süreçlerin gereği ve gerekse de resmi kurum, kuruluş ve yargı yerlerinin muhtemel talepleri nedeniyle, fiziki evrak ve/veya dijital ortamda, ancak gerekli olduğu kadar ve güvenli ortamda saklamaktadır. LİKİT KİMYA, bir kişisel verinin kanun ve mevzuat gereği daha uzun süre saklanmasını gerektiren haller dışında ya o kişisel verinin işlenme amacı sona erdiği veya –kanun ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla- kişisel veri sahibinin talebi üzerine, söz konusu veriyi silecek, imha edecek veya anonimleştirilecektir. Bu şekilde silinen veriler artık herhangi bir şekilde kullanılamayacaktır.

 

LİKİT KİMYA, kanunlar ve ilgili mevzuat daha uzun bir süre öngörmediği sürece kişisel verileri aşağıda yazılı süreler kadar saklar:

 

 1. Çalışanlara ilişkin kişisel veriler, iş akdinin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren 5 ve10 yıl, 4857 Sayılı Kanun,
 2. İş başvurusu yapmış adayların özgeçmiş bilgileri ve başvuru formları başvuru tarihinden itibaren 2 yıl, LİKİT KİMYA İK Yönetmeliği,
 3. Çalışanlara ilişkin sağlık verileri, iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 15 yıl, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 4. Bina ziyaretçilerine ilişkin kişisel veriler, bina çıkışından itibaren 8 yıl, 5237 Sayılı Kanun,
 5. Kameralar yoluyla toplanan görüntü kayıtları, LİKİT KİMYA İK  Yönetmeliği,
 6. Bina yönetimi hizmeti kapsamında alınan ses kayıtları 10 yıl, 6098 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun,  
 7. Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl, 6098 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun,
 8. Ticari elektronik ileti, ilgili iletinin konusuna göre 1 ve 10 yıl, 6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun,
 9. Kurumsal ağa bağlanmak yoluyla oluşan trafik bilgileri 2 yıl, 5651 Sayılı Kanun,
 10. Müşterilere ve aday müşterilere ilişkin kişisel veriler 10 yıl, 6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun, 5549 Sayılı kanun,
 11. Tedarikçilere ve aday tedarikçilere ilişkin kişisel veriler 10 yıl, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun.

 

 1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması İçin Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

 

LİKİT KİMYA, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi, kişisel verilere sadece yetkili kişilerin erişiminin mümkün olması, kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli tüm teknik ve idari önlemi almıştır. LİKİT KİMYA bu hususta, güvenlik seviyesini ihtiyaçlara göre güncellemektedir. LİKİT KİMYA bu teknik ve idari tedbirler kapsamında aşağıdaki önlemleri almaktadır:

 

 1. Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.
 2. LİKİT KİMYA, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, LİKİT KİMYA tarafından işletilen platformlara veya sistemlere yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, LİKİT KİMYA bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

 

 

 1. Kişisel Bilgilerinin Paylaşımı

 

LİKİT KİMYA olarak herhangi bir şekilde temin edilen Kişisel Bilgiler, verilen hizmetin amacına yönelik olup, ilke olarak üçüncü kişilerle hiçbir suretle paylaşılmaz. Bununla birlikte kişisel veriler aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarabilecektir;

 

 1. LİKİT KİMYA’nın denetimini yapan kişi ve kurumlara,
 2. Kanuna uygun olarak talep ettiği amaçla sınırlı olarak Kamu kurum, kuruluşları ile yargı yerlerine.
 3. Dışarıdan hizmet aldığımız firmalara hizmet kalitemizin artırılması ve kişisel veri güvenliği amacına hizmet edilen yerlere.

 

 1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kullanıcıların hakları:

 

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Kaydedilmesine ilişkin Rızanız

 

LİKİT KİMYA’ya açık rıza verdiğiniz veya işbu www.likitkimya.com adlı internet sitemizi kullandığınız andan itibaren sizden toplanan tüm bilgileri yukarıda belirtilen şekilde ve nedenlerle, bu KVK Politikasında anlatıldığı gibi, kullanmamızı kabul etmiş olursunuz. Yukarıdaki amaç için elde edilen bilgiler, tamamen sizin özgür iradenizle tarafımıza sağlanmaktadır. Bu Kişisel Bilgileri bize verip vermemekte kullanıcılar serbesttir.

 

 1. Politika’nın güncellenmesi

 

Politikamızı ve kişisel bilgileri işleme şeklimizi muhtelif zamanlarda gözden geçirebilir, tadil edebilir veya yenileyebiliriz. Güncellenmiş Politikayı www.likitkimya.com adresinde bulunan internet sitemizden yayımlayacağız. Yenilenen şartlar, yayımlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe gireceklerdir.

 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ve www.likitkimya.com adresinde yer alan aydınlatma yükümlülüğü dahilinde KVKK’ya uygun olarak LİKİT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından kişisel verilerimin toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına ve saklanmasına ve 4. maddede belirtilen kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına ve kişisel verilerimin bunlar tarafından da tutulmasına ve saklanmasına muvafakat ediyorum.

 

İşbu bilgilendirme yazısı, KVKK’nın 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.

 

Şirketimiz tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.   Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini yazılı olarak “info@likitkimya.com” adresine iletmelidir. Bu halde 30 gün içerisinde yazılı şekilde cevap verilecektir.

 

 1. İletişim bilgilerimiz

 

KVK Politikası veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru, öneri veya KVK politikamıza ilişkin diğer bir talebinizin bulunması halinde, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

 

 • İletişim adresi:  İnfo@likitkimya.com
 • Telefon numarası: (0216)4993000

 

 

LİKİT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Son Güncelleme Tarihi: 21.03.2019